سونای خشک و سونای بخار- محاسبه سونا

سونای خشک و سونای بخار- محاسبه سونا

سونای خشک وسونای بخار-محاسبه سونا

نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

ساخت سونا ، استخر و ساخت جکوزی
sonasazan

سونای خشک وسونای بخار-محاسبه سونا

نیمکت های سونا

نیمکتهای سونا ( تفاوت سونای خشک و سونای بخار )  را باید از تخته های باریک چوب که به فاصله 1تا1/5 سانتی متری از هم قرار دارند بسازیم تا هوا بتواند جریان پیدا کند.بنابر میزان جایی که در اختیار داریم باید2 تا33 نیمکت را به شکل پله ای نصب نمائیم.طول نیمکتها تقریبا 200 سانتیمترو عرض آنها60 سانتیمتر می باشد.اگر سونا دو طبقه است باید فاصله نیمکتها 500 سانتیمتر بوده واگر سونای سه طبقه داریم فاصله پله ها را 33 سانتی متر در نظر میگیریم و در نهایت فاصله نیمکت بالایی تا سقف 1000 سانتی متر در نظر گرفته شود.

سونای خشک

تقسیم بندی درجه حرارت ورطوبت در اتاق سونای خشک و روی نیمکتها به صورت زیر است:

مکان
درجه حرارت(c0)
رطوبت نسبی%

زیرسقف
100-90
5-2

روی نیمکت بالایی
90-80
10-3

روی نیمکت وسطی
70-60
25-8

روی نیمکت پایینی
60-50
35-15

روی زمین
45-40
60-20

ساخت سونا ، استخر و ساخت جکوزی
سونا ، استخر و ساخت جکوزی

سونای خشک

برای محاسبه سونای خشک به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1-     ابتدا کل مساحت جانبی اتاق را محاسبه کرده و از فرمولQ1=AU(T2-T1 مقدار انتقال حرارت جداره ها را با احتساب 10% ضریب اطمینان محاسبه می کنیم.

سایر مقادیر فرمول برابر است با:

T1=70دمای خارج (درجه فارنهایت)

212 =T2 دمای داخل(درجه فارنهایت)

ضریب کلی انتقال حرارت با توجه به ضخامت وجنس مصالح متعارف بکار رفته در جداره برابر است با:

U=0.1{BTU/h.F.ft2

سونای خشک

2-     در سونای خشک تعداد دفعات تعویض هوا ناشی از بازوبسته شدن درب را برابرn=10 در نظر گرفته وبا استفاده از فرمول زیر تلفات حرارتی مربوطه را محاسبه می کنیم:

Q2=V×n×0.0749×0.241×(T2-T1

T1=70دمای خارج(درجه فارنهایت)

212=T2 دمای داخل (درجه فارنهایت)

V ft3 =حجم اتاق

کل سطح خارجی اتاق برابر است با:

4×3×2=24m2

36m2=6×3×2

48m2=6×4×2

بنابراین کل سطح اتاق 108 متر مربع بدست می آید.

Q1=AU(T2-T1)=108×10/76×0.1×(212-70)=16501(Btu/h

ومقدار Q2 برابراست با:

Q2=V×n×0.0749×0.241×(T2-T1) =65202(Btu/h

و قدرت حرارتی کوره برابر است با:

Q= Q1+ Q2=65202+16501=81703(Btu/h

سوناسازان

تعمیرات سونای خشک ، تعمیر هیتر و المنت سونا

تعمیرات سونای خشک ، تعمیر هیتر و المنت سونا

تعمیرات سونای خشک ، تعمیر هیتر و المنت سونا

گروه سونا سازان طراح و سازنده سونای خشک

تعمیرات و عایق بندی سونا ( حتی بعد از ساخت )

تعمیر هیتر و تعویض المنت

المنت هیتر سونا ، تعمیرات سونای خشک

رفتن به نوار ابزار