جهانشمول یعنی:

معنی واژه جهانشمول جهانشمول یعنی چه؟   از دو واژه جهان و شمول تشکیل شده است و به مفاهیم ومعانی اطلاق می گردد که دایره عمل آنها گستردگی وشمولیت همه جانبه وجهانی داشته باشد.       جهانشمول از دو واژه جهان و شمول تشکیل شده است و به مفاهیم ومعانی اطلاق می گردد که دایره...

گفتگو با استاد زمرشیدی

من سالهاست که از مطالب کتب استاد زمرشیدی استفاده میکنم . و به همین خاطر میدانم ارزش این انسان بعنوان حافظه معماری ایران چقدر ارزشمند است . به همین خاطر مطالب مرتبط با تجربیات و کتابهای این محقق ، معمار و استاد دانشگاه را گرداوری کرده و در وبسایت هنرکده فن و هنر درج...