سونای خشک

سونای خشک پیش ساخته 

عکس های زیر متعلق یه سونای جناب حسینی در شیراز است .

این سونا سفارشی ساخته شده است .

ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک

ساخت سونای خشک

چوب مخصوص سونا

لمبه چوبی سونا 

چوب مخصوص سونا

با تشکر از توجه شما حیدری